Bahasa Jawa Kelas 8 Spesial PTS Semester Ganjil 2021: Materi 2

Bahasa Jawa Kelas 8 Pertemuan 2

Teks dengaran naratif berupa rekaman model dengan judul “Banjir ing Kabupaten Brebes”

Pertemuan 2

Teks bacaan naratif dengan judul

BANJIR ING KABUPATEN BREBES

Dina Rebo, 8 Februari 2015, saperangan desa ing tlatah kabupaten Brebes sisih lor kebanjiran. Udan deres kang kaya-kaya ora ana pedhote nggrujug wilayah kabupaten Brebes ndadekake kali-kali ora kumawa nadhahi ilining banyu udan saengga banyune mbludag lan ndadekake tanggul kali jebol, banyune ngelebi sawah-sawah uga omah-omah sing ing sakupenge kali. Miturut ariwarti Suara Merdeka, sethithike ana wolung desa lan kelurahan kang banjir. Tlatah kang kebajiran kaya desa Tanjung, desa Kemiri Amba, desa Prapag Kidul desa Prapag Lor, kelurahan Limbangan Kulon, lan kelurahan Limbangan Wetan.

Ing desa Tanjung, kecamatan Tanjung, banjir dumadi amarga jebole tanggul kali Tanjung. Tanggul kang dununge pas ing sangisore kreteg sepur iku jebol amarga ora kuwat santere banyu kali kang mbludag. Akibate kurang luwih 60 omah warga ing dhukuh Kangkung, desa Tanjung kerendhem banjir.

Manut Darojah (34), warga desa Kangkung, kecamatan Tanjung, banyu kang wiwit mlebu ing omah warga kira-kira tabuh 02.00 iku amarga tanggul kali Tanjung kang jebol. Santere ilining banyu kejaba ngrendhem oma-omah warga uga ngrusak paving gang desa lan fasilitas umum kayata Madrasah lan Mushola uga kerendhem banyu. Miturut pangandine Camat Jatibarang, ” Sumerep inggilipun toya ingkang ngantos setunggal setengah meter, kula lan sedaya warga, panik, langsung sami mendhet barang-barang kabetahan kulawarga ingkang wigatos. Sakpunika toya sampun surut lan para warga ugi sampun ngresiki rereged amargi bena punika.”

Camat Tanjung, Slamet Basuki ngendika, kanggo ngawekani banjir susulan, tanggul kali Tanjung kang jebol, langsung didandani.”Saiki tanggul wis didandani nanging kabeh isih sumelang amarga ing wilayah kene ana rong tanggul kang nguwatirake, dawane 50 meter, lan ambane mung kari kira-kira setengh meter. Kabeh padha kuwatir yen kali mbludag, tanggul ora kuwat nahan gedhene arus banyu.”

Ing desa Kemiri Amba, kecamatan Jatibarang, dumadine banjir amarga mbludage kali Sibiyuk lan kali Sead. Kira-kira ana 70 omah ing desa kasebut kerendhem banyu.

Camat Jatibarang, Bapak Darmadi, ngendika yen kali Sibiyuk lan kali Sead mbludag tekan panggonane para warga lan lahan tetanen amarga tanggul kali kurang dhuwur. Kanggo ngawekani banjir tanggul secepete kudu didhuwurake. ”Ing wilayah Jatibarang, kurang luwih 70 omah kang keleban banyu amarga udan deres kang ora ana mandhege.”

Banjir kang dumadi ing kelurahan Limbangan Kulon lan Limbangan Wetan kecamatan Brebes luwih nggegirisi. Kira-kira 400 omah ing rong kalurahan kasebut keleban banyu amarga mbludage kali Sigeleng kang nyigar rong kelurahan kasebut.

Khaerudin (40), warga desa Limbangan Kulon ngandharake menawa wilayahe sering dadi langganan banjir amarga mbludage kali Sigeleng amarga tangggul kali Sigeleng kurang dhuwur lan kaline cethek amarga sedimentasi. “Toya wiwit mlebet dhusun ing satengahing dalu, saya siang saya inggil, namung sapunika sampun asat.”

Banjir kang dumadi ing desa Prapag Kidul lan Prapag Lor kecamatan Losari dumadi amarga mbludage kali Cisanggarung. Cacahe omah kang keleban, durung ana katrangan kang gumathok.

Anane banjir kasebut entuk kawigaten saka Bupati Brebes, Idza Priyanti. Mireng pawarta banjir kasebut Bupati lan Dinas kang mirunggan langsung ngrawuhi desa-desa kang kena banjir. Kejaba mriksani kahanan, Bupati uga paring bantuan arupa mie instan, sega wungkus lan beras.”Sabar ya Bu, banjir kiye kiriman sebab tanggul kali ning Jatibarang dadal(jebol), latane banyu kaline mbludag,” ngendikane Bupati nalika mriksani banjir ing kelurahan Limbangan Kulon, kecamatan Brebes.

( Saking ariwarti Suara Merdeka, kabesut saha kajarwakaken sawetawis ,

Senin, 9 Februari 2015)

Latihan

1. Punapa tegesipun tembung tlatah?

a. Wektu

b. Daerah

c. Tembung

d. Omong

2. Punapa tegesipun tembung ariwarti?

a. Koran

b. Majalah

c. TV

d. Radio

3. Punapa tegesipun mbludag?

a. Mabur

b. Mlaku

c. Wutah

d. Muntah

4. Punapa tegesipun nyigar?

a. Meruhi

b. Mlaku

c. Dolan

d. Ngrokok

5. Apa irah-irahan rekaman kang wis kokrungokake mau?

a. Banjir ing Kabupaten Cilacap

b. Banjir ing Kabupaten Brebes

c. Kabupaten sing kebanjiran

d. Cilacap bercahaya

6. Apa kang kotindakake yen ana prastawa banjir kang dumadi ing desa kang ora adoh saka panggonanmu ?

a. Ndeleng wae

b. Dolanan banyu

c. Paring pitulungan menapa kemawon

d. Melu mancing

7. Ing tlatah Kabupaten Brebes sisih endi kang kebanjiran ?

a. Tlatah sisih wetan

b. Tlatah sisih kulon

c. Tlatah sisih lor.

d. Tlatah sisih tengah

8. Sapa kang paring bantuan mie instan lan sega wungkus kanggo para korban ?

a. Bupati Brebes

b. Masyarakat

c. Artis

d. TV

9. Pitutur luhur apa kang bisa kojupuk saka prastawa banjir ing Kabupaten Brebes, kejaba…

a. Kudu sabar lan tawakal

b. Njaga kelestarian alam

c. Aja ngrusak papan kang bisa nanggulangi banjir

d. Pindah omah

10. Kaya adate, sawise ngrungokake katrangane Bapak/Ibu guru, bocah-bocah padha nyathet lan....

a. Nggarap gladden

b. Dolan hp

c. Nonton tv

d. Turu

Kunci: B, A, C, A, B, C, C, A, D, A