Bahasa Jawa Kelas 8 SMP Maria Immaculata Cilacap: Materi-Latihan-Download

Sabtu, 28 Agustus 2021; 08.00-09.00

LKS Halaman 22-27

 

*RANGKUMAN: Pawarta (Berita)*

Pawarta dikumandangke saka:

  1. TV => saged ditonton (visual) lan dirungokke (audio);
  2. Koran => visual;
  3. Majalah => visual;
  4. Radio => audio

Pawarta kang ditujooke kanggo umum, kang surasane menehi pangerten tumrap sawijining prastawa diarani wara-wara (Pengumuman); menawi layang iku boten kanggo umum namung pribadi. Dadi pawarta lan wara-wara iku nduweni ancas (tujuan) padha yaikut menehi ngerti (informasi) marang wong akeh.

Perangane pawarta (bagian berita) diarani 5 W+1 H ing basa Inggris yaiku what, who, when, where, why, how

Pawarta yaiku prawasta kang aktual, prastawa kang diwartakkae, katrangan kang bisa menehi pangerten ngenani sawijining kahanan.

 

Jinis Pawarta

1. Pawarta dadakan = pawarta kang wektu lan panggonan kedadeyane ora bisa dipasthikake. Tuladha: kacilakaan motor, banjir, kebakaran

2. Pawarta Dinan = pawarta kang wektu lan panggonane wis dimangerteni sadurunge. Tuladha: Pembukaan sekolah anyar

3. Pawarta Crita = pawarta kang ora dibatesi wektu lan panggonan, nggambarake objek kang negsemake. Tuladha: Crita objek wisata, crita hobi.

Pawarta kaperang saka bagian-bagian yaiku:

  1. Irah-irahan (judul)

Irah-irahan sing apik iku ngedohi salah tafsir, nggambarake isine pawarta, nganggo ukara tanduk boten tembung kang angel.

Jinis Irah-irahan: Striking statemen (menggemparkan/irah-irah kang bisa gawe oreging jagad); Provokatif statement (irah-irahan kang bisa ndudut kawigaten); Label/atiket (irah-irahan kang awujud merk/label); Deklaratif (irah-irahan kang mujudake ukara andharan sing ringkes, padhet lan jelas); Direct address (irah-irahan kang langsung nyulek ing sawijining perkara); Pertanyaan (irah-irahan naggo pitakon); Cuplikan (irah-irahan saka pangandikan wong misuwur)

  1. Ringkesan

Ukara kang nggambarake ringkesane pawarta, biasane ditulis kandel ing sangisore sesirah.

  1. Isi Pawarta

Isi pawarta sing apik yaiku adhedhasar kasunyatan (berdasar kenyataan), ora kena mihak sapa bae (tidak boleh memihak), kudu kapisah karo panemu (terpisah dari pendapat pribadi)

  1. Gambar

Ing media cetak awujud foto, menawi ing media elektronik awujud video

  1. Sumber

Pawongan kan menehi katrangan.

Wujud Pawarta yaiku: Cetak/tulis; Siaran (Radio, TV); Internet (web, blog); Lesan (langsung disiarke mulut ke mulut)

 

Latihan

1. Pawarta sing bisane mung dirungokake, lumantar lewat . . .

a. TV

b. Koran

c. Majalah

d. Radhio

Jawab: D

2. Pawarta kang ditujokake kanggo umum, kang surasane menehi pangerten tumrap sawijining prastawa diarani . . .

a. layang

b. wara-wara

c. majalah

d. selebaran

Jawab: B

3. Wara-wara lan pawarta iku nduweni ancas padha yaiku . . .

a. kanggo piwulang tata krama

b. kanggo sarana ngleluri budaya

c. menehi ngerti (informasi) marang wong akeh

d. kanggo sarana komunikasi

Jawab: C

4. Wara-wara lan pawarta iku nduweni ancas padha yaiku . . .

a. Who

b. What

c. When

d. With

Jawab: D